പാട്ടും, നാടൻ പാട്ടും, മിമിക്രിയും ഒരുമിച്ചപ്പോൾ സംഭവം ക്ലാസ്സ്


പാട്ടും, നാടൻ പാട്ടും, മിമിക്രിയും ഒരുമിച്ചപ്പോൾ സംഭവം ക്ലാസ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ക്ലൈമാക്സ് തന്നരാരോ താനാരാരോ പൊളിച്ചു.

World’s First Womens Mimics Parade, സ്റ്റേജിലെ മിഥുൻ, പക്രു ചേട്ടൻ, ടിനി ചേട്ടൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ആസ്വദിപ്പിച്ച ആ അഞ്ചു സുന്ദരികളുടെ മിമിക്സ് പരേഡ് .

About admin

Snidhin k

Check Also

CSKReturns Anthem _ IPL2018 _ Chennai Super Kings

#CSKReturns Anthem !!! #CSK #ChennaiSuperKings are back on this IPL 2018. It is time to …